สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2558

Published by Mongkon Sophon on

สวัสดีครับสมาชิก IVAO Thailand Division ทุกท่าน

ในวาระขึ้นปีใหม่ ขอให้สมาชิกทุกท่านมีความสุข ความเจริญ ทั้งในหน้าที่การงานและด้านการเรียน ขอให้สมาชิกทุกท่านปราศจากโรคภัยและอันตรายใดๆ

หากท่านอยากทำงานด้านการบิน ขอให้ IVAO เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ท่าน ทำให้ท่านสามารถเดินไปสู่จุดหมายได้ดั่งที่ท่านหวังและตั้งใจครับ

ในตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นทีมงาน IVAO Thailand Division ทุกคน ล้วนแต่มีการช่วยกันขับเคลื่อนให้ดิวิชั่นของเราก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง แม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆ แต่เราทุกคนก็ได้พยายามและทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ ซึ่งทำให้เราได้ยอมรับจากทางสำนักงานใหญ่ว่าเป็นหนึ่งในดิวิชั่นที่มีความแอคทีฟมากในแถบเอเชียและตะวันออกกลาง

ผมขอเป็นตัวแทนในการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอดปี พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้ครับ

Division HQ
– กำหนดวิสัยทัศน์ คุณค่า วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการขับเคลื่อนดิวิชั่นของเราอย่างชัดเจน
– วางแผนเชิงกลยุทธ์ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้สอดล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของดิวิชั่น
– เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นทีมงาน ซึ่งจะช่วยให้การเติบโตของดิวิชั่นเรานั้นเป็นไปอย่างยั่งยืน
– เสนอชื่อทีมงานเพื่อขอรับการแต่งตั้งเป็น Supervisor 1 ราย
– แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการดิวิชั่น (TH-ADIR) 1 ราย

Operations
– จัดทำฐานข้อมูลเส้นทางบินใหม่ทั้งหมด
– ปรับปรุงและจัดทำฐานข้อมูลด้านการบินให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน
– วางแผนจัดทำข้อกำหนดสำหรับ Guest Controller Approval (GCA) เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติ สามารถเข้ามาทำหน้าที่เป็น ATC ในน่านฟ้าประเทศไทยได้

Training
– เปิดตัว IVAO Thailand Student Pilot 01/2014 เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้สนใจได้มีโอกาสเข้าร่วมเรียนรู้พื้นฐานทางด้านการบินและสามารถทำการบินในน่านฟ้า IVAO ได้อย่างมั่นใจ
– วางแผนการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมพื้นฐานการเป็น ATC ใน IVAO ภายใต้ชื่อโครงการ IVAO Thailand ATC Fast Track
– สร้างช่องทางใหม่ในการติดต่อกับทีมงานฝ่าย Training ให้สมาชิกมีความสะดวกและง่ายขึ้นในการติดต่อเพื่อขอรับการ Training หรือการสอบภาคปฏิบัติ
– Revised pilots/ATC learning processes ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนักบิน และ ATC ให้มีความเหมาะสมและสอดกับบริบทของสังคมไทย
– เสนอชื่อทีมงานเพื่อขอรับการแต่งตั้งเป็น Training Advisor 1 ราย

Membership
– บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับทีมประชาสัมพันธ์ในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกผ่านช่องทางการสื่อสารหลักๆ ของทางดิวิชั่น
– พัฒนาระบบ e-Ticket เพื่อให้สมาชิกสามารถติดต่อทีมงานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น
– สร้างความสัมพันธ์ระหว่างทีมงานกับสมาชิกให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น

Events
– วางแผนร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ
– บูรณาการร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการในการออกแบบและจัดกิจกรรมการบิน
– พัฒนาระบบ e-Event เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมของทางดิวิชั่น
– บริหารจัดการการให้บริการของ ATC เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมจากทางดิวิชั่นเพื่อนบ้าน
– ประสานงานและร่วมกันจัดกิจกรรมระหว่างดิวิชั่นเพื่อนบ้าน

Web Development
– ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ในรูปแบบใหม่ที่มีความทันสมัยและเหมาะสมกับปัจจุบัน
– ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่าย PR ในการดูแลให้ทุกช่องทางการสื่อสารหลักสามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย ราบรื่นและสมบูรณ์
– ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายสมาชิกและฝ่ายกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบ e-Ticket และ e-Event
– ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่าย Training เพื่อจัดทำระบบสนับสนุนการ Training เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของสมาชิกใหม่ๆ

Public Relations
– มุ่งเน้นการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ FaceBook, Twitter และ Instagram
– ควบคุมการสื่อสารการตลาดให้เป็นไปตามแนวทางกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของสำนักงานใหญ่
– เปิดโอกาสให้นักพัฒนาสนามบิน หรือช่างทำสีเครื่องบิน ชาวไทย ได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเอง ผ่านการรีวิวจากทางฝ่าย PR ของดิวิชั่น
– ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของทางดิวิชั่น

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนในการดำเนินงานของทีมงาน IVAO Thailand Division สำหรับปี พ.ศ. 2557

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตลอดปีนี้และแผนการดำเนินงานสำหรับปีหน้า จะสามารถเปิดเผยได้หลังจากการประชุมทีมงานประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สมาชิกทุกท่านสามารถที่จะติดตามรายงานการประชุมของทีมงานได้ทางหน้าเว็บไซต์ IVAOTHAI.COM ครับ

ทีมงาน IVAO Thailand Division ทุกท่านจะพยายามทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างสรรค์ให้ดิวิชั่นของเรานั้นเติบโตไปอย่างยั่งยืนและสร้างความสุข รอยยิ้มให้กับสมาชิกทุกๆ ท่านครับ

ในปีนี้ตัวแทนจากแต่ละฝ่ายของทีมงาน IVAO Thailand Division ขอส่งความสุขต้อนรับปี 2558 ให้สมาชิกทุกๆ ท่านด้วยครับ

ฝ่าย Special Operations

สวัสดีปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2015
ปรารถนาสิ่งใดดังหวัง
มีความสุขกายจิตดีมีพลัง
และพร้อมพรั่งญาติมิตรสนิทกาย
เกียรติยศ ลาภมี ทวีผล
มิ่งมงคล การงานดี ดั่งมุ่งหมาย
ครอบครัวสุข พ้นภัยภยันตราย
อีกมากมายสิ่งดีดี ปีใหม่เทอญ

ฝ่าย ATC Operations

วันปีใหม่ ขอให้มีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง
ขออนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ

ฝ่าย Training

I wish you spend
a great year ahead
that starts with happiness
and ends with that too.
Happy New year!!

ฝ่าย Membership

Year 2015, you’re cleared for take off. Wish you happiness, and may 2015 be a good year for you.

ฝ่าย Events

ขอให้ท่านมีแต่ความเจริญ
รวย รวย เฮง เฮง มั่งมี ศรีสุข
สุขภาพแข็งแรง ไร้ทุกข์
ครอบครัวสุขสบาย ทรัพย์สินเพิ่มพูล กิจการงานรุ่งเรือง เฟื่องฟูสติปัญญา วาสนาหนุนเนื่องสูงส่ง จงพบมงคล มูละ เดช บริวาร มนตรี ศรี แห่งชีวิตเทอญฯ

ฝ่าย Public Relations

Remember the laughter,
the joy,
the hard work,
and the tears.
And as you reflect on the past year,
also think of the new one to come.
Because most importantly,
this is a time of new beginnings
and the celebration of life.”
Happy New Year 2015.

ฝ่าย Web Development

สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ สิ่งไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไป เดินหน้าต่อไป ขอให้เจอแต่สิ่งดี ๆ โชคดีตลอดปี ตลอดไป หวังสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้น สมปราถนาทุกประการ ใครมีความฝันขอให้ความฝันนั้นเป็นจริงนะครับ

สวัสดีปีใหม่ครับ

Categories: HQ