รายงานการประชุม 3/2557

Published by Sarun Intaralawan on

รายงานการประชุม IVAO Thailand Division Staff
ครั้งที่ 3/2557
วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557

ผู้เข้าประชุม

 1. Mongkon Sophon TH-ADIR
 2. Pathompong Pavara TH-AOC และ VTBB-CH
 3. Thanawat Chuatrakun TH-TA1
 4. Sarun Intaralawan TH-MC และ TH-WM
 5. Siraphob Santironnarong TH-EC
 6. Sasithan Phudphunya TH-EAC
 7. Pitchayoot Sriputtirat TH-PRC
 8. Titirut Tipsamai TH-PRAC
 9. Siriwat Akkharathanainan TH-AWM
 10. Tawatchai Pilakaew VTBB-ACH
 11. Krittiya Chaisena

ผู้ไม่เข้าประชุม

 1. Chayakrit Bullangpoti TH-DIR และ TH-AOAC
 2. Prechapoj Pussaramalai TH-SOC
 3. Naris Vachiranantavat TH-FOC
 4. Silawat Siriprasomsap TH-FOAC
 5. Somrak Sachorfar TH-TC
 6. Visarut Rakmanusa TH-TAC

เริ่มประชุมเวลา 1425Z

TH-ADIR กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1        เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 • เรื่องการปรับตำแหน่ง staff

TH-ADIR แจ้งที่ประชุมว่า มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง staff ดังต่อไปนี้

 • แต่งตั้ง Somrak Sachorfar เป็น TH-TC
 • ย้าย Visarut Rakmanusa จาก TH-MC เป็น TH-TAC
 • ย้าย Sarun Intaralawan จาก TH-MAC เป็น TH-MC
 • ย้าย Silawat Siriprasomsap จาก TH-SOAC เป็น TH-FOAC
 • ปลดสถานะ “ทดลองงาน” (On trial) ของ Pathompong Pavara, Siriwat Akkharathanainan และ Sasithan Phudphunya ออก

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

 • เรื่องการสรุปงานประจำปี 2557 และแผนงานปี 2558

TH-ADIR แจ้งให้ที่ประชุม ทำการสรุปงานที่ได้ปฏิบัติในปี 2557 และแผนงานที่จะปฏิบัติในปี 2558 ภายในเดือนมกราคม 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม

 • เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม IVAO Thailand Division Staff ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 แล้ว มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้

วาระที่ 4 ข้อที่ 2 ให้ดำเนินการออกแบบ LINE Sticker ต่อไป

วาระที่ 4 ข้อที่ 3 ให้ฝ่าน PR ดำเนินการร่างโครงการของบประมาณทำสื่อประชาสัมพันธ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557 โดยให้แก้ไขดังกล่าว

วาระที่ 3        เรื่องสืบเนื่อง

 • เรื่องการออกแบบสินค้า ธงญี่ปุ่น และไวนิลประชาสัมพันธ์.

ตามที่ที่ประชุมได้มีมติให้ฝ่าย PR ทำการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และร่างโครงการของบประมาณทำสื่อประชาสัมพันธ์ บัดนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงให้ฝ่าย PR ดำเนินการออกแบบเสนอต่อ staff ทุกท่าน และร่างโครงการของบประมาณให้เสร็จก่อนการประชุมครั้งถัดไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

 • เรื่องการออกแบบ LINE Sticker

มอบหมายให้ VTBB-ACH ทำหน้าที่ออกแบบ LINE Sticker มากกว่า 40 รูปแบบ แล้วนำเสนอต่อ staff ทุกท่าน ก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เพื่อมอบให้ Thanatorn Klinpayorm นำไปร่างต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

 • เรื่องการเข้าร่วมจัดกิจกรรม Aero Camp 2014 ณ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื่องจากคณะกรรมการจัดงาน Aero Camp 2014 ไม่มีช่วงเวลาที่จะให้ IVAO Thailand Division เข้าไปจัดกิจกรรมได้ จึงงดการเข้าร่วมจัดกิจกรรม Aero Camp 2014 ในปีนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

 • เรื่องการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2558

เนื่องจากสื่อประชาสัมพันธ์ยังไม่พร้อม จึงงดการจัดงานวันเด็กประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

 • เรื่องการจัดกิจกรรม IVAO Crowded Sky XI

การจัดกิจกรรม IVAO Crowded Sky XI ในวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ได้รับการตอบรับจากสมาชิกเป็นอย่างดี TH-ADIR กล่าวขอบคุณฝ่าย Event ที่ช่วยให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

 • การปฏิบัติตาม Circular ของแต่ละฝ่าย

ให้แต่ละฝ่ายดำเนินการตาม Circular ของแต่ละฝ่าย และทำสรุปส่งให้ TH-ADIR

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

 • การสอบ Approach Controller ของ Pathompong Pavara

ให้ TH-DIR หรือ TH-ADIR ดำเนินการคุมสอบ Approach Controller ของ Pathompong Pavara ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 12 มกราคม 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4        เรื่องพิจารณา

 • เรื่องพิจารณาการเปิด Virtual Airline

ให้ฝ่าย Web ศึกษาแนวทางการเปิด Virtual Airline โดยเป็นแนวทางในการเก็บชั่วโมงบิน คล้ายคลึงกับระบบรายงานผลการบินของ Thai Flight

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ดำเนินการตามที่เสนอ

 • เรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์

ให้ฝ่าย PR หมั่นทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เนื่องจากขณะนี้ ไม่ค่อยมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากเท่าที่ควร

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ดำเนินการตามที่เสนอ

 • เรื่องพิจารณานำลายเครื่องบิน และภูมิทัศน์สนามบินลงเว็บไซต์

ให้ผ่าย PR และฝ่าย Web ดำเนินการนำลายเครื่องบิน และภูมิทัศน์สนามบินลงในเว็บไซต์

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ดำเนินการตามที่เสนอ

 • เรื่องพิจารณาแนวทาง ATC Fast Track

ให้ฝ่าย ATC Operations เร่งดำเนินการจัดทำแนวทางของ ATC Fast Track ให้เสร็จสิ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ดำเนินการตามที่เสนอ

 • เรื่องพิจารณาหาผู้ฝึกงานเป็น staff

พิจารณาให้มีการรับสมัครบุคคลเข้าฝึกงานเป็น staff เพื่อเตรียมพร้อม staff ในรุ่นถัดไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ดำเนินการตามที่เสนอ

วาระที่ 5        เรื่องอื่น ๆ

 • เรื่องการเปิด Guest Controller Approval (GCA)

TH-ADIR ได้ดำเนินการส่งรายละเอียดของการเปิด GCA ที่ TH-AOC ได้ดำเนินการมา ให้กับ staff ทุกท่านทางอีเมล

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

 • เรื่องความสามารถเพิ่มเติมของ staff ฝ่าย Membership

TH-ADIR แจ้งให้ทราบว่า staff ฝ่าย Membership สามารถแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ของสมาชิกได้ โดยระบบอยู่ระหว่างการทดลอง และจะเริ่มใช้อย่างจริงจัง ในปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

 • เรื่องการปรับธีมเว็บไซต์ให้เป็นแบบเดิม

ให้ TH-AWM ดำเนินการปรับธีมเว็บไซต์ให้เป็นแบบเดิม หลังจากสิ้นเดือนธันวาคม 2558 ไปแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

 • เรื่องการปรับผู้ดูแลเพจ Facebook ตาม staff ที่เข้ามา หรือออกไป

ให้ฝ่าย Web ดำเนินการปรับเปลี่ยนผู้ดูแลเพจ Facebook ตาม staff ที่เข้ามา หรือออกไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

 • เรื่องวันประชุมครั้งถัดไป

TH-ADIR จะดำเนินการส่งแบบสอบถามวันประชุมครั้งถัดไป ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากการประชุมครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 1508Z

Sarun Intaralawan ผู้บันทึกรายงานการประชุม

Categories: Minute

Sarun Intaralawan

IVAO Thailand Division Webmaster