รายงานการประชุม 1/2557

Published by Mongkon Sophon on

ประชุมครั้งที่: 1/2557

วันที่/เดือน/ปี: 30/10/2557

ผู้บันทึกรายงานการประชุม: Krittiya Chaisena
สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
– Chayakrit Bullangpoti
– Mongkon Sophon
– Naris Vachiranantavat
– Pathompong Pavara
– Sarun Intaralawan
– Sasithan Phudphunya
– Siraphob Santironnarong
– Thanawat Chuatrakun
– Visarut Rakmanusa
– Krittiya Chaisena
สมาชิกที่ไม่เข้าร่วมประชุม
– Prechapoj Pussaramalai
– Silawat Siriprasomsap
– Somrak Sachorfar
– Pitchayoot Sriputtirat

วาระที่ 1 แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้ง
– การปรับตำแหน่งทีมงานชุดใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558
วาระที่ 1.2 เรื่องเลขานุการฯ แจ้ง

(ไม่มี)
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
(ไม่มี)
วาระที่ 3 สืบเนื่อง
(ไม่มี)
วาระที่ 4 เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น
– ดำเนินการออกแบบพวงกุญแจ ที่ติดกระจกรถยนต์ และ Pilot Logbook และพิจารณารายละเอียดการทำ Tail Number อีกครั้ง
– ดำเนินการออกแบบ Line Sticker จำนวน 3 ตัวละคร ได้แก่ นักบิน เอทีซี และเครื่องบิน พร้อมทั้งออกแบบแนวคิดท่าทางทั้งหมด 40 ท่าทาง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เพื่อส่งให้น้องต่อดำเนินการร่างตัวแบบ โดยเสนอผลตอบแทนร้อยละ 50 ให้ผู้ร่างแบบ และส่วนที่เหลือให้นำเข้ากองทุนฯ
– การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ Pitchayoot Sriputtirat เป็นผู้ออกแบบธงญี่ปุ่น จำนวน 2 ผืน ป้ายไวนิลจำนวน 3 ผืน และ Roll-up จำนวน 2 อัน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
– ให้ Sarun Intaralawan ดำเนินการพัฒนาระบบ Knowledge Base, Pilot Logbook, Training และจัดทำ Trello สำหรับการบันทึกติดตามความก้าวหน้าของแต่ละฝ่ายงาน
– ให้ Sasithan Phudphunya ประสานงานการเข้าร่วมกับกลุ่มการบินอื่นๆ เพื่อสร้างพันธมิตรให้แข็งแกร่ง
– ให้ Pathompong Pavara ดูแลเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรม AeroCamp และข้อกำหนดในการเปิดระบบ GCA ในประเทศไทย รวมถึงประสานงานกับ Chayakrit Bullangpoti ในการวางแผนการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ต้องการจะเป็นเอทีซี เตรียมเปิด ATC Fast Track Session
– ฝ่ายเทรนนิ่งตกลงหารือข้อสรุปแนวทางการสร้างมาตรฐานการเทรนนิ่งและการสอบให้มีความเหมาะสม หากมีความต้องการสนับสนุนด้านซอฟแวร์ ให้ปรึกษาฝ่าย Web Development
– ให้ฝ่ายบัญชี Krittiya Chaisena ดูแลและดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทยให้เรียบร้อย เพื่อจัดตั้งกองทุน IVAO Thailand Division แต่เพียงผู้เดียว
– ให้ฝ่ายกิจกรรมดำเนินการวางแผนเพื่อจัดกิจกรรม Division Tour และ ASEAN Tour รวมถึง RFE ในอนาคต จัดทำแผนดำเนินงานให้เรียบร้อย
วาระที่ 5 นโยบาย
(ไม่มี)
วาระที่ 6 พิจารณา
– ยกเลิกการใช้ Forum เป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสาร (Official Channel)
– ประชุมทาง Skype เดือนละ 1 ครั้ง สัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน

วาระที่ 6 อื่นๆ
– ฝ่ายเทรนนิ่งเร่งดำเนินการเรื่องผลสอบของ Pathompong Pavara ให้เรียบร้อยโดยเร็ว